جوایز مسابقه

نفر اول: ۴ میلیون تومان
نفردوم: ۳ میلیون تومان
نفر سوم: ۲ میلیون تومان
نفر چهارم: ۱ میلیون تومان
نفر پنجم: ۵۰۰ هزار تومان

برای عضویت در دوام کلیک کنید!

01
× پشتیبانی مستقیم در واتساپ